ఏ దశలో పుట్టారు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Basically, how do we know in which dasa is the lagna? ఏ దశలో పుట్టారు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Subscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-05-2020 12:27 am
Related Discussions