ఏ దశలో పుట్టారు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Basically, how do we know in which dasa is the lagna? ఏ దశలో పుట్టారు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

“u0c26u0c36 u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c3eu0c32u0c41 ?”,”u0c0f u0c26u0c36u0c32u0c4b u0c2au0c41u0c1fu0c4du0c1fu0c3eu0c30u0c41 u0c05u0c28u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3f?”

TeamRVA

“u0c26u0c36 u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c3eu0c32u0c41 ?”,”u0c0f u0c26u0c36u0c32u0c4b u0c2au0c41u0c1fu0c4du0c1fu0c3eu0c30u0c41 u0c05u0c28u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3f?”

Related Discussions