ఏ దశలో పుట్టారు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Basically, how do we know in which dasa is the lagna? ఏ దశలో పుట్టారు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-05-2020 12:27 am

Goto RVA Software and check yourself

RVA Software

comment image
comment image

RVA Astrology software demo video

Related Discussions