ఒక వ్యక్తి కి ప్రతికూల సమయాల్లో శుభ ముహూర్తం ఎలా పనిచేస్తుంది?

I suggested a very better muhurtham to someone. i used panchakarahitham,ek doshas,Tara Bala,Chandra Bala,proper lagna,western aspects,kp house matching,tithi,Vara,sun transit..etc very perfectly for a business muhurtha .but his business not going well.and also muhurtha day moon is trine to his natal moon purvajanma Punya supported .i observed his mahadasa,transits,western aspects not good.and also he came to me in bad time according to golden prediction technic.i have bad time confirmation..but i suggested muhurtham he is failed..is bad karma operates for me.i feeling very bad in this situation.what can I do..if other person time is bad then don’t dare to give muhurtha right sir ?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
26-06-2022 6:07 am

2 , 2,7,38

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
26-06-2022 6:08 am

“Good muhurtha given for bad time running person”,”u0c12u0c15 u0c35u0c4du0c2fu0c15u0c4du0c24u0c3f u0c15u0c3f u0c2au0c4du0c30u0c24u0c3fu0c15u0c42u0c32 u0c38u0c2eu0c2fu0c3eu0c32u0c4du0c32u0c4b u0c36u0c41u0c2d u0c2eu0c41u0c39u0c42u0c30u0c4du0c24u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c2au0c28u0c3fu0c1au0c47u0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Related Discussions