వక్రత్వ విశ్లేషణ

Continution to 1902. మేష లగ్నం లగ్నం లో రాహు భరణి న్షత్రములో శుక్రుడు ద్వితీయ లో మృగశిర నక్షత్రం లో వక్రించి బుధ, సూర్యులతో కలిసి ఉన్నారు అస్తంగత్వం లేదు . 23 రోజుల తర్వాత శుక్రుడు వక్రత్వం వీడారు sun 22 degrees Venus 24 degrees bududu 8rahu dasa ఫలితం ఎలా చూడాలి 23 years తరువాత ఫలితం మారుతుందా

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions