గ్రాహం వక్రిస్తే దశ కాలం లగ్న యోగకారకుడు అయితే ఒకలాగా లగ్న పాపి అయితే ఇంకొలాగా ?

Sir ,For example oka Graham retrograde aithe Dani Dasha Kalam lo not in birthchart only on transit apdu Dani results Ela untay sir ?? Functional benefic aithe okalaga functional malefic aithe inkoka laga untaya sir? Asthakvarga points ekuva unte edana house lo a planet retrograde ainapdu antha bad effect untunda sir ??

గ్రాహం వక్రిస్తే దశ కాలం లగ్న యోగకారకుడు అయితే ఒకలాగా లగ్న పాపి అయితే ఇంకొలాగా ?

Subscribe
Notify of
10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
15-05-2020 9:53 am

“Asthakvarga and retrogression”,”u0c17u0c4du0c30u0c3eu0c39u0c02 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c47 u0c26u0c36 u0c15u0c3eu0c32u0c02 u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c2fu0c4bu0c17u0c15u0c3eu0c30u0c15u0c41u0c21u0c41 u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c12u0c15u0c32u0c3eu0c17u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c2au0c3eu0c2au0c3f u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c07u0c02u0c15u0c4au0c32u0c3eu0c17u0c3e ?”

Vinod
Vinod
15-05-2020 9:53 am

“Asthakvarga and retrogression”,”u0c17u0c4du0c30u0c3eu0c39u0c02 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c47 u0c26u0c36 u0c15u0c3eu0c32u0c02 u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c2fu0c4bu0c17u0c15u0c3eu0c30u0c15u0c41u0c21u0c41 u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c12u0c15u0c32u0c3eu0c17u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c2au0c3eu0c2au0c3f u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c07u0c02u0c15u0c4au0c32u0c3eu0c17u0c3e ?”

Vinod
Vinod
15-05-2020 9:55 am

2,31,34 , 2,7,26,31,34

Vinod
Vinod
15-05-2020 9:55 am

2,31,34 , 2,7,26,31,34

Related Discussions