అభిజిత్ నక్షత్రము వింశోత్తరి దశలు

Sir, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము 29 డిగ్రీస్ లో ఉంది లహరి అయనంశ లో, శ్రవణా నక్షత్రం 3 డిగ్రీస్ లో ఉంది new kp ayanamsa lo ..sare అభిజిత్ నక్షత్రము అనుకున్న , మరి వింశోత్తరీ దశ, స్టార్ లార్డ్స్, సబ్ లార్డ్స్ అన్ని మారతాయి, దీన్ని ఎలా solve చేయాలి ??

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-06-2020 3:23 pm

In zodiac sign what would be the degrees of abhijit nakshatra?

Related Discussions