వృషభ లగ్నానికి కేంద్ర కోణధిపతైన శనిగ్రహం అష్టమంలో యోగిస్తాడా?

కేంద్ర కోణధిపత్య దోషం – వృషభ లగ్నానికి కేంద్ర కోణధిపతైన శనిగ్రహం అష్టమంలో యోగిస్తాడా … … ?

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 8:30 am

{“count”:1,”titles”: “u0c15u0c47u0c02u0c26u0c4du0c30 u0c15u0c4bu0c23u0c27u0c3fu0c2au0c24u0c4du0c2f u0c26u0c4bu0c37u0c02 ” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 8:31 am

“u0c36u0c41u0c15u0c4du0c30u0c41u0c21u0c41 u0c0fu0c15u0c3eu0c26u0c36 u0c38u0c4du0c25u0c3eu0c28u0c02 “,”u0c35u0c43u0c37u0c2d u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c15u0c47u0c02u0c26u0c4du0c30 u0c15u0c4bu0c23u0c27u0c3fu0c2au0c24u0c48u0c28 u0c36u0c28u0c3fu0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c05u0c37u0c4du0c1fu0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c2fu0c4bu0c17u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c3eu0c21u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 8:31 am

2,26,43 , 2,7,26,43

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 8:32 am

Did you read https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/494-frequently-asked-questions FAQ https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/494-frequently-asked-questions ?

> If I give my planetary positions will this forum help to interpret?

NO. To judge, several parameters and the horoscope have to be considered. The forum is only to clear the doubts of astrology learners.

Refer to this

video

to know which kind of questions are answered in the forum.

UTvP8wwz9BM

https://www.youtube.com/watch?v=UTvP8wwz9BM

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 8:33 am

2,7,26,43 , 1,7

Related Discussions