మేషం లో వృషభం లో రాహు sub lord గా ఉంటాడా?

sir e video lo

ok-1n924KC8 https://youtu.be/ok-1n924KC8 https://youtu.be/ok-1n924KC8

mesham lo vrishabam lo raahu sub anedhe 2deg portion avtunde, adhe clear avvaledu,

konchem cheppagalara

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-12-2021 4:10 pm

“834” “DilipKumar” id=”2814″ number=”1 @”DilipKumar”#p2814 timestamps? Video లో ఎన్ని నిమిషాలకు ఎన్ని సెకన్లకు?

Vinod
Vinod
12-12-2021 4:11 pm

4 , 4,7

Vinod
Vinod
02-03-2022 4:26 am

“834” “DilipKumar” id=”2815″ number=”2 @”DilipKumar”#p2815 ఇది రాశి చక్రం యొక్క విభజన

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 9:32 am

“u0c2eu0c47u0c37u0c02 u0c32u0c4b u0c35u0c43u0c37u0c2du0c02 u0c32u0c4b u0c30u0c3eu0c39u0c41 u0c38u0c32u0c3eu0c21u0c4d u0c17u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c3eu0c21u0c3e?”,”u0c2eu0c47u0c37u0c02 u0c32u0c4b u0c35u0c43u0c37u0c2du0c02 u0c32u0c4b u0c30u0c3eu0c39u0c41 sub lord u0c17u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c3eu0c21u0c3e?”

Related Discussions