భావాలు కి Mars చూపిస్తుంది, software issue

Nenu online jyotishyam software lo choosa 11 12 bhaavaalu ki Mars choopistundi idhi nijama or fake
Please reply sir

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 7:49 am
TeamRVA
TeamRVA
29-03-2021 7:50 am

“u0c2du0c3eu0c35u0c3eu0c32u0c41 u0c15u0c3f Mars u0c1au0c42u0c2au0c3fu0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f”,”u0c2du0c3eu0c35u0c3eu0c32u0c41 u0c15u0c3f Mars u0c1au0c42u0c2au0c3fu0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f, software issue”

TeamRVA
TeamRVA
29-03-2021 7:52 am

Share screenshots to look into it.

To upload screenshots visit imgur.com

Not a RVA Software issue so moving this discussion into “ ” offtopic ” “

Related Discussions