విశాఖ నక్షత్ర జాతకునికి సోదరుడు వున్న అమ్మాయి తో వివాహం చేసుకోవచ్చా

విశాఖ నక్షత్ర జాతకునికి సోదరుడు వున్న అమ్మాయి తో వివాహం చేసుకోవచ్చా.

కొన్ని గ్రంథములలో కూడదు అని రాశారు.
దీనికి exemptions ఏవైనా ఉన్నాయా తెలుపగలరు

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 7:24 am

“Visakha nakstram”,”u0c35u0c3fu0c36u0c3eu0c16 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30 u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c41u0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c38u0c4bu0c26u0c30u0c41u0c21u0c41 u0c35u0c41u0c28u0c4du0c28 u0c05u0c2eu0c4du0c2eu0c3eu0c2fu0c3f u0c24u0c4b u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39u0c02 u0c1au0c47u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c1au0c4du0c1au0c3e”

Vinod
Vinod
29-03-2021 7:26 am

“956” “KrishnamohanGuntur” id=”3082″ number=”1″ “KrishnamohanGuntur @KrishnamohanGuntur#3082 ఆ ఒక్క విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని, వివాహం చేయొచ్చా లేదా అని నిర్ధారించలేము

Vinod
Vinod
29-03-2021 7:26 am

1 , 1,7

Related Discussions