మ్యారేజ్ లైఫ్

సర్ 7th lord,2nd లార్డ్ గాని శుక్రుడు గాని ద్విస్వభావ రాసుల్లో ఉంటే రెండు వివాహాలు అవుతాయా

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-04-2021 6:22 pm

{“targetDiscussionId”:982,”targetDiscussionTitle”:”u0c09u0c2au0c2au0c3eu0c26 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 “,”count”:1,”number”:2,”originalPostId”:3367}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-04-2021 8:47 pm

{“title”:”for cancer ascendant badhaka lord of venus posited in 4th house”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/851-for-cancer-ascendant-badhaka-lord-of-venus-posited-in-4th-house”,”toNew”:false}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-04-2021 8:47 pm

{“count”:2,”titles”: “u0c2eu0c4du0c2fu0c3eu0c30u0c47u0c1cu0c4d u0c32u0c48u0c2bu0c4d” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
10-12-2021 10:51 am

1 , 1,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
10-12-2021 10:51 am

“983” “Prasad9″ id=”3366” number=”1 @”Prasad9″#p3366

UTvP8wwz9BM

https://www.youtube.com/watch?v=UTvP8wwz9BM

Related Discussions