యాక్టివేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ యాస్పెక్ట్స్

xx సెప్టెంబరు xxx DOB ఉన్న జాతకానికి, ఈ సంవత్సరం 2020 లొ Progressive Xth house Trine Saturn approaching aspect కనపడుతోంది. అంటే ఈ సంవత్సరం 2020 లో 14 సెప్టెంబరు పుట్టినరోజు నుంచీ మాత్రమే వర్తిస్తుంది అని గ్రహించాలా? ఇప్పుడు మే నెల లో ఆ aspect పనిచెయ్యనట్లేగా?

21 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 4:21 am

first tell me how to judge activation of progressive aspects ?

RaviKumarB
RaviKumarB
17-05-2020 11:45 am

Progressive moon only will activate any aspect in horoscope అని ఇదివరకూ మీరు చెప్పింది గుర్తుంది. కానీ అది ఇక్కడ ఎలా అన్వయించుకోవాలో తెలీట్లేదు. పైన ప్రశ్నలో ప్రొగ్రెసివ్ మూన్ సెప్టెంబర్ కి natal Saturn కి 25 degrees లో perfect square లోకి వస్తాడు … … కాని, రెండు నెలల్లో రెలీవ్ అయి వెళ్ళిపోతాడు కదా!

RaviKumarB
RaviKumarB
17-05-2020 4:48 pm

Vinod sir – I have referred once again EP126 Why Western Progressions Fail? and EP145 Career Growth in Astrology – Timeline 44:50 and got clarification! Thank you … … and looking forward to have more clarity on this point in the upcoming case studies please :-

RaviKumarB
RaviKumarB
17-05-2020 4:49 pm

EP126 says – it is not only progressive moon but Transits also have to be checked.. All your old videos are becoming more clear when watching over and over now.

RaviKumarB
RaviKumarB
18-05-2020 10:09 am

Sir, so progressive moon bad aspect లోంచి వెళ్ళిపోతే చాలా – లేక తిరిగి ఇంకో ఫేవరబుల్ aspect లోకి వెళ్ళేదాకా రెండో వైపు వున్న Xth house trine Saturn పని చెయ్యదా?

RaviKumarB
RaviKumarB
18-05-2020 3:54 pm

Sir – could you please reply this? Once Progressive moon comes out of bad aspect, and will the newly started Xth house trine Saturn work? For example, there are neutral aspects of Transit Saturn and Transit Uranus,

RaviKumarB
RaviKumarB
21-05-2020 10:19 am

Could you please reply this?

Vinod
Vinod
22-05-2020 7:00 am

Share 5 correct birth details here to practice

example
Date of birth: 01-01-2000
Time of birth: 01.01 am
Place of birth: Bengaluru, Karnataka

RaviKumarB
RaviKumarB
30-10-2020 8:11 pm

Positive progression activate చెయ్యటానికి progressive moon లేదా గోచార యురేనస్ ని చూడాలి అని చెప్పారు చాలా సార్లు. గోచార శని ని కూడా తీసుకోవచ్చు అని ఏదో ఎపిసోడ్ లో చెప్పిన గుర్తు, కానీ ఆ episode ఎన్ని సార్లు వెతికినా దొరకలేదు మళ్లీ.

Progressive Moon, Transit Uranus రెండూ favourable unfavourable కూడా కాదు గా లేకుండా, only Transit Saturn మాత్రమే favourable గా వస్తే అప్పుడే approaching లో స్టార్ట్ అవుతున్న positive progression activate అవుతుందా?! Thank you in advance..

Vinod
Vinod
03-11-2020 8:28 am

Write your analysis for this chart

Date : 27-08-1979
Time : 02:36:40 AM
Latitude: 18.47 N
Longitude: 78.54 E

Entering longitude and latitude manually in RVA Astrology Software? follow this procedure

How to enter longitude and latitude manually in RVA Astrology Software? ✅

RaviKumarB
RaviKumarB
04-11-2020 5:28 pm

Thank you sir. I am working on this currently and will respond shortly.
comment image

RaviKumarB
RaviKumarB
05-11-2020 12:28 am

Sir – I am very grateful and thanks much for the opportunity provided! Here is my understanding as per the learning from your lessons and to the best of my ability. I am also analyzing the general points at high-level to assure that I am one of the keen followers of your lessons.
_ Coordinates were calculated and used in our RVA software are – “ ” Latitude: 18.78 N Longitude: 78.90 E ” ” _

Analysis in brief – as per your guidelines:

### 1 లగ్న, ధన దశమాధిపతులు, యోగకారకుల స్థితి:

_ Positive Observations: _

 • – లగ్నాధిపతి Positional status సప్తమ, దశాధిపతి అయిన గురువు లగ్నాధిపతి నక్షత్రం తో, తృతీయ పంచమాధిపతులతో కలిసి ద్వితీయభావంలో ఉండటం బావుంది
 • – బాధకుడయిన గురువు ద్వితీయంలో ఉండటం ఎక్సలెంట్!
 • – తృతీయ పంచమాధిపతులు కేతునక్షత్రంలో ఉండి, ఆ కేతువు రాహునక్షత్రంలో ఉంటూ, ఆ రాహువు తిరిగి ద్వితీయంలో ఉండటం బావుంది
 • – కేతువు రాశీనాధుడయిన శని సహజ పాపి కూడా తృతీయభావంలో ఉండటం బావుంది.
 • – శని భాగ్యాధిపతి అయి తృతీయంలో ఉన్నప్పటికీ, ఆ Star Lord శుకృడు మళ్ళీ ద్వితీయభావంలో ఉన్నాడు.
 • – సింహం లో ఎక్కువ గ్రహాలు ఉన్నా, రవి అక్కడే ఉండటం బావుంది
 • – లగ్నాధిపతి, కుటుంబాధిపతుల స్థితి 2, 4 వల్ల జాతకుడు రాలు మంచికుటుంబంలోనే పుట్టారు అని తెలుస్తోంది

  _ Negative Observations: _

 • – ద్వితీయాధిపతి క్షీణ చంద్రుడు చతుర్ధంలో ఓకే కానీ, చంద్రుడి Star Lord Mars 12th లో ఉంటూ చంద్రుడిని 4th aspectతో చూస్తున్నాడు!

  ### 2 దుర్యోగాలు:

  శని రాహువుల కలయిక

  ### 3 Western Aspects:

  Good Aspects:

 • – Sextile between Uranus and Saturn with just 2 deg orb. This is excellent!
 • – Sextile between Saturn and Mars with 3 deg orb
 • – Perfect Trine between Uranus and Ascendant & Uranus-Mars with 5 deg orb

  Bad Aspects:

 • – Square between Xth house and Mars. However Mars is very well balanced by Uranus, so compensated!
 • – Ascendant and Mars are conjunct in 5 deg orb but Uranus is very much balancing that conjunction.
 • – Sun and Venus conjuncted and no balancing planets just a possibility of sperm count issues
 • – Square between Moon and Mars; but both they are well balanced by Jupiter and Uranus respectively!
 • – Conjunction between Mercury & Jupiter and also forming square with Uranus. This balanced by Moon to some extent; but weak Moon again!

  ### 4 Progressions and Timeline:

  I am analyzing only few recent periods but not right from the birth year due to the space limitation here. Please correct my mistakes in the analysis and suggest if you would like me to focus on any particular period in the past or future years of this chart for evaluation purpose:

  ### _ చిధ్రదశ గురువు-రాహువు 2017-19 – Not bad!: _

  Aug ’ ‘ 17-Aug ’ ‘ 18: No major progressive aspects – Positive period:
  _ Positive Progressions _ – None
  _ Negative Progressions _ – None

 • – Progressive moon favorable with Mars and Uranus; Transit Uranus favorable with Natal Sun & Venus 5 deg orb ;
 • – Transit Saturn also favorable with Natal Jupiter & Mercury 2to4 deg orb .
 • – The whole year was a positive time except few minor mental worries or fluctuations for 3 months Oct, Nov and Dec ’ ‘ 17 where Progressive Moon was in opposition with Natal Saturn Transit Uranus continues to be favorable in 5 deg orb

  Aug ’ ‘ 18-Aug ’ ‘ 19: Mixed Aspects – Positive period:
  _ Positive progression _ – Progressive Venus approaching sextile Natal Jupiter
  _ Negative progression _ – Progressive Sun approaching square Natal Mars

 • – Progressive moon didn ’ ‘ t form any aspect.
 • – The positive progression got activated in Aug ’ ‘ 18 itself as Transit Uranus was favorable by forming Trine with Natal Sun and Venus please suggest if we can consider Transit Saturn also here as asked earlier? .
 • – Negative progressions did not affect much

  Aug ’ ‘ 19-Aug ’ ‘ 20: Mixed Aspects – majorly positive period!
  _ Positive progression _ – Progressive Venus sextile Natal Jupiter
  _ Negative progressions _ – Progressive Xth house approaching square natal Jupiter, Progressive Asc approaching conjunction natal Jupiter, Progressive Sun approaching square Natal Mars

 • – Positive time majority of this year as Transit Uranus and Progressive Moon Trine with Mercury and Jupiter for 6 months are favorable.
 • – Negative progressions will not affect much.
 • – However some minor fluctuations and mixed aspects during Jul ’ ‘ 19-Sept ’ ‘ 19 as Progressive moon forms square with natal Mars but Transit Uranus continues to be Trine with natal Sun and Venus within 5 deg orb and also sextile with natal Mars. please suggest how to consider Transit Saturn here as it is opposing natal Mars July-Aug ’ ‘ 19? .

  ### _ దశ-భుక్తి Saturn-Saturn Nov ’ ‘ 19 – Nov ’ ‘ 22 _

  _ Saturn dasa Observations: _

 • – Significance 3-9-12 operate through out Saturn dasa and also connecting to వాయుతత్వరాశులు తుల శుక్ర నక్షత్రం కుంభం శని అధిపతి indicating possibility of abroad fly
 • – Significance 8-12 also operating through out Saturn dasa; should be careful about accidents especially during negative progressions. No danger to life in badhaka Jupiter bhukti because badhaka in 2nd house and with 1 Mercury & 5th Venus lords in 2nd bhavam.
 • – Saturn bhukti in Saturn did not fetch much because bhagyaadhipati in third house

  Aug ’ ‘ 20-Aug ’ ‘ 21: No much affect of Negative Progressions:
  _ Positive Progressions _ – None
  _ Negative progressions _ – Progressive Xth house square natal Jupiter, Progressive Asc conjunction natal Jupiter and Progressive Sun relieving square natal Mars

 • – Negative progressions may not affect much as Transit Uranus forms sextile with natal Mars within 5 deg orb.
 • – 27thDec to 27thMar will be little favorable as Progressive moon will Trine natal Sun.
 • – Transit Jupiter squares natal moon; but balanced by natal Saturn.

  Aug ’ ‘ 21-Aug ’ ‘ 22: Negative Period
  _ Positive Progressions _ – None
  _ Negative progressions _ – Progressive Jupiter approaching conjunct with natal Sun and Venus

 • – It will be okay for the first 3 months 27thAug to 27thNov as Progressive Moon and Transit Uranus sextile with natal Mars.
 • – Issues will start from Jan ’ ‘ 22 onward in job, public relations, knowledge limitation and recognition.

  ### _ దశ-భుక్తి Saturn-Mercury Nov ’ ‘ 22 – Jul ’ ‘ 25 _

  Aug ’ ‘ 22-Aug ’ ‘ 23: Bad Transits – Negative period:
  _ Positive Progressions _ – Progressive Mercury Sextile Natal Sun and Venus
  _ Negative progressions _ – Progressive Jupiter approaching conjunct with natal Sun and Venus

 • – Transit Uranus and Saturn will form T-Square with natal Uranus and Jupiter/Mercury. In fact, a Grand Cross would have formed but balanced by Transit Uranus Trine natal Saturn
 • – Completely negative period throughout the year with the above mentioned issues.
 • – Also progressive moon adds to these issues from 27thDec to 27thMar

  Aug ’ ‘ 23-Aug ’ ‘ 24: Partially Good:
  _ Positive Progressions _ – Progressive Mercury relieving sextile Natal Sun and Venus; and Progressive Sun approaching sextile Natal Merury
  _ Negative progressions _ – Progressive Jupiter approaching conjunct with natal Sun and Venus

 • – Positive progressions get activated by 27thFeb ’ ‘ 24 as Progressive Moon will form approaching sextile with Natal Mercury. Transit Uranus also gets relieved from square with natal Jupiter and Mercury by Feb ’ ‘ 24
 • – Above mentioned negative progressions will continue their affect till the positive progressions come into effect on 27thFeb ’ ‘ 24 and will not affect much as long as Progressive Moon is favorable with Natal Mercury and Natal Jupiter
  ********************************************************************************************************************
 • TeamRVA
  TeamRVA(@teamrva)
  Admin
  Member
  05-11-2020 6:34 am

  Latitude: 18.78 N Longitude: 78.90 E”

  Search these coordinates in google you will get the city name.
  It’s Jagtial, Telangana, India , you can directly select Jagtial

  RaviKumarB
  RaviKumarB
  05-11-2020 6:58 am

  Sir, the calculated coordinates are almost same with only 0.01 variation and I believe the analysis won ’ ‘ t change much. Please suggest.

  RaviKumarB
  RaviKumarB
  05-11-2020 2:48 pm

  Just filled in the form and submitted, thank you! Waiting to see the feedback on my above analysis.

  Vinod
  Vinod
  20-11-2020 8:07 am

  This chart is also discussed in ep141

  RaviKumarB
  RaviKumarB
  21-11-2020 4:01 pm

  Vinod garu – Thank you very much for your time and the valuable guidance! I am truly thrilled listening to your audio comments provided on my analysis and felt much honored!! నేను గత మూడుసంవత్సరాలుగా కేవలం మీ లెసన్స్ ద్వారా మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాను. వేరే ఏ source of learning లేదు నాకు.

  Points noted:

 • – ఓవరాల్ గా బ్రాడ్ పిక్చర్, దశని జడ్జ్ చేయాలి. దానికోసం దశలు మొదటినుంచీ చూడాలి.
 • – నటల్ చార్ట్‌లో Xth house & Ascendent కి Western aspects చూడకూడదు. కేవలం progressions లోనే వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి
 • – Progressions లో bad aspect జరుగుతున్నప్పుడు, గోచారంలో అవే ప్లానెట్స్‌కి ఏదయినా బాలెన్సింగ్ aspect పడితేనే కొంత ఆగుతుంది – వేరే ప్లానెట్స్‌కి పడితే కాదు blunder mistake noted
 • – ఇంకా చాలా valuable points … …

  Few leftovers:

  1. ఈ థ్రెడ్‌లో అసలు ఒరిజినల్‌గా అడిగిన సందేహం కొంత మిగిలిపోయింది 😀

  a జనవరి1 న Xth house Trine Uranus స్టార్ట్ అయిందనుకుందాం. యోగం దశ-భుక్తి బలంగానే ఉందనుకుందాం.
  b గోచార యురేనస్, జుపిటర్‌లు ఏ aspect form చెయ్యకుండా, కేవలం గోచార శనిమాత్రం ఏప్రిల్నుంచీ ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాడనుకుందాం
  c progressive moon కేవలం సెప్టెంబర్నుంచీ ఫేవరబుల్‌గా ఉన్నడనుకుందాం.

  ఇప్పుడు positive period ఫలితాలు ఎప్పటినుంచీ మొదలవుతాయని అనుకోవచ్చు? జనవరా aspect started , ఏప్రిలా Transit Saturn లేక సెప్టెంబరా progressive moon ?
  <LIST start="2" type="decimal

 • 2. వాయిస్ మెసేజ్ విన్నాక మిగిలిన చివరి సందేహాలు –
 • Vinod
  Vinod
  21-11-2020 5:39 pm

  I hope above audio answered all your questions. now you have to answer your questions.

  RaviKumarB
  RaviKumarB
  21-11-2020 7:25 pm

  Vinod garu – here is my understanding. Kindly correct –

  a యోగం బలంగా ఉండి, జనవరి1 న Xth house Trine Uranus aspect స్టార్ట్ అయితే – uncommon professional growth, transformation అవ్వాలి కానీ, hold అవుతుంది గోచారంలో మేజర్ ప్లానెట్స్ Uranus, Saturn & Jupiter neutral గా ఉంటే. ఒకవేళ అంతకుముందుది ఏ negative ఏస్పెక్టో అయ్యుంటే జనవరి నుంచీ రిలీఫ్ దొరుకుతుంది కానీ వెంటనే దీనికి సంబంధించిన పాజిటివ్ ఫలితం మొదలవదు.

  b ఏప్రిల్లో గోచారశని ఫేవరబుల్‌గా రాగానే గోచార యురేనస్, గురువు లు న్యూట్రల్‌గా ఉన్నారు ఈ పాజిటివ్ ఏస్పెక్ట్ ఆక్టివేట్ అయి దారులు తెరుచుకుంటాయి. జాతకుడికి ఆ దారిలో ప్రయత్నాలు మొదలవుతాయి. కాన్‌ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి.

  c సెప్టెంబర్లో ప్రొగ్రెసివ్ మూన్ కూడా ఫేవరబుల్‌గా రాంగానే ఆ ఈవెంట్ జరుగుతుంది కొత్త ఉద్యోగమో, వ్యాపారమో లేదా చేస్తున్న దాంట్లోనే కొత్త డైవెర్షన్ లాంటివి

  TeamRVA
  TeamRVA(@teamrva)
  Admin
  Member
  01-07-2023 8:54 pm

  @RaviKumarB It has been nearly three years, and we would like to close this thread. If you still have an unanswered question, please let us know by jumping in, and we will do our best to address it in an upcoming live session. Feel free to start a new discussion if you wish to rephrase your question.

  Related Discussions