ఎప్పడు లగ్నం నుంచి మనం లెక్క చేసినప్పుడు కొన్ని స్థానాలు empty ఉంటాయి కదా?

thanks chala baga chapparu naku oka doubt eppdu laganam nuchi manam lakka vasinappdu konni sthanalu empty ga vantai kadha appdu aa stanalu ukka parabavanni manam eala lakka vastam ?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 8:52 am

We have to check that particular house lord.

Related Discussions