స్థిర, ద్విస్వభావ రాశులకి మారక, బాదక స్థానాలు ఏమి?

స్థిర ,ద్విస్వభావ రాశులకి మారక ,బాదక స్థానాలు చెప్పలేదు మీరు

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
18-05-2020 7:04 am

2nd house and 7th house are maraka sthanas
for chara lagna 11th house
for sthira lagna 9th house
for dwiswabhava lagna 7th house are the bhadhaka sthanas .

whenever bhadhaka and marka connection with 4th will cause for death . other planetary postions need to be considered for final judgment

Related Discussions