అగ్ని, భూ, వాయు, జల తత్వ రాశులు ఎక్కడ నుండి మొదలు అవుతాయి

సార్ ep10 లో అగ్ని, భూ, వాయు, జల తత్వ రాసులు మేషరాశి నుండా లేకపోతే లగ్నం నుండా … … .
అలాగే చర స్థిర దిస్వభావ రాసులు కూడా లగ్నం నుండా లేకపోతే మేష రాశి నుండా ఎక్కడ నుండి చూసుకోవాలి తెలియచేప్పగలరు..

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 12:38 pm

మేషం నుంచి మెదలవుతాయి.

Related Discussions