అగ్ని, భూ, వాయు, జల తత్వ రాశులు ఎక్కడ నుండి మొదలు అవుతాయి

సార్ ep10 లో అగ్ని, భూ, వాయు, జల తత్వ రాసులు మేషరాశి నుండా లేకపోతే లగ్నం నుండా … … .
అలాగే చర స్థిర దిస్వభావ రాసులు కూడా లగ్నం నుండా లేకపోతే మేష రాశి నుండా ఎక్కడ నుండి చూసుకోవాలి తెలియచేప్పగలరు..

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 12:37 pm

“u0c30u0c3eu0c38u0c41u0c32u0c41 u0c0eu0c15u0c4du0c15u0c21 u0c28u0c41u0c02u0c21u0c3f u0c2eu0c4au0c26u0c32u0c41 u0c05u0c35u0c41u0c24u0c3eu0c2fu0c3f..”,”u0c05u0c17u0c4du0c28u0c3f, u0c2du0c42, u0c35u0c3eu0c2fu0c41, u0c1cu0c32 u0c24u0c24u0c4du0c35 u0c30u0c3eu0c36u0c41u0c32u0c41 u0c0eu0c15u0c4du0c15u0c21 u0c28u0c41u0c02u0c21u0c3f u0c2eu0c4au0c26u0c32u0c41 u0c05u0c35u0c41u0c24u0c3eu0c2fu0c3f”

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:37 pm

2 , 2,7,25

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:38 pm

మేషం నుంచి మెదలవుతాయి.

Related Discussions