ఒక్కో గ్రహం ఒక నక్షత్రం లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది?

ఒక్కో గ్రహం ఒక నక్షత్రం లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది తెలియచేయగలరు..

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-04-2021 9:08 am

“u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c3eu0c32u0c41″,”u0c12u0c15u0c4du0c15u0c4b u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c12u0c15 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c02 u0c32u0c4b u0c0eu0c28u0c4du0c28u0c3f u0c30u0c4bu0c1cu0c41u0c32u0c41 u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-04-2021 9:21 am

2 , 2,7,27

SrihariN
SrihariN(@SrihariN)
28-04-2021 3:18 pm

It varies from planet to planet … …

Sunell
Sunell(@Sunell)
29-04-2021 3:29 pm

“1005” “Kirankumar” id=”3423″ number=”1″ “Kirankumar @Kirankumar#3423 see all basics of rva videos.
11th episode chusi baaga ardham chesukunte meeku samadhanam dorukutundhi

t3QTJ6qTBZ8″ list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=t3QTJ6qTBZ8&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=12

Related Discussions