మూడు/నాలుగు/ఐదు గ్రహాలు ఒక గదిలోనే వుంటె ఎలా ఫలిస్థారు? చెప్పగలరు

Sir, మూడు/నాలుగు/ఐదు గ్రహాలు ఒక గదిలోనే వుంటె ఎలా ఫలిస్థారు? చెప్పగలరు..

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-04-2020 10:31 am

> “102” “YTuser” id=”329″ number=”1″ “YTuser @YTuser#329 Sir, మూడు/నాలుగు/ఐదు గ్రహాలు ఒక గదిలోనే వుంటె ఎలా ఫలిస్థారు? చెప్పగలరు

In that case we have to observe carefully, planets, in which stars they posited how they are.

Related Discussions