రవి భాదకుడుగా ఉండి వేరే ఇంట్లో ఉండి మరియు శని తన నిజ ఇంట్లో ఉంటే అనుకూలిస్తాడా?

నాలుగు గ్రహాలు ఒకే ఇంట్లో ఉంటే చాలామంది గొప్పవల్లుగా అయ్యారు లగ్నంతో సంబంధం లేకుండా ఎందుకు?సూరీడు భాదకుడుగా ఉండి వేరే ఇంట్లో ఉండి మరియు శని ఎంతయినా వారిది తండ్రి కొడుకుల సంబంధం కదా తన నిజ ఇంట్లో ఉంటే అనుకూలిస్తాడా గురువుగారు?

9 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
16-07-2021 3:46 pm

2 , 2,7,18

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
17-07-2021 5:37 pm

{“count”:1,”titles”: “u0c38u0c28u0c4du0c2fu0c3eu0c38u0c3f u0c32u0c47u0c15 u0c2eu0c02u0c1au0c3fu0c1cu0c30u0c4du0c17u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c3e u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c02u0c26 u0c28u0c47u0c28u0c41 u0c35u0c4du0c30u0c3eu0c38u0c3fu0c28 combinations ki?” }

Vinod
Vinod
02-03-2022 5:48 am

{“count”:3,”titles”: “Doubt” }

Vinod
Vinod
02-03-2022 5:51 am

అది తులా లగ్నమా?

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 5:52 am

{“count”:1,”titles”: “Lagnadipathi and papulu” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 7:33 am

{“targetDiscussionId”:1704,”targetDiscussionTitle”:”u0c2au0c30u0c3fu0c39u0c3eu0c30u0c3eu0c32u0c35u0c32u0c28 results change u0c05u0c35u0c41u0c24u0c3eu0c2f?”,”count”:1,”number”:1,”originalPostId”:47591}

Related Discussions