లగ్నానికి శుభుడు అయినా గ్రహము గోచారంలో గ్రహాల మీదకి సంచరించి నప్పుడు

శని సహజ పాపి కదా కానీ లగ్నానికి శుభుడు అయినప్పుడు natal chart లో ఒక రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రహాల మీదకి గోచార శని వచ్చినప్పుడు ఫలితం ఎలా ఉంటుంది మంచి ఫలితాలు ఇచ్చాడా చెడు ఫలితాలను ఇస్తారా దయచేసి చెప్పండి గురువుగారు

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions