రవికి 10 డిగ్రీస్, చంద్రుడికి 8° చేప్పారు మిగిలిన 7 గ్రహాల డిగ్రీలు?

sun ki 10degress ni moon 8degress ni cheparu ga remainb 7 plants ki degrees chepandi.

io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-05-2021 4:04 pm

“1046” “YouTubeUser” id=”3549″ number=”1″ “YouTubeUser @YouTubeUser#3549 5 Degrees

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
28-05-2021 10:28 am

1,7 , 3,7

Related Discussions