శనివత్ రాహు అంటారు మీరు చంద్రుడుతో రాహువుని చూడరు 🤔

sani vatthu rahu amtaru meru chadra du tho rahu chucharu

io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-05-2021 4:05 pm

“1047” “YouTubeUser” id=”3551″ number=”1″ “YouTubeUser @YouTubeUser#3551 Shani = Rahu, Mars = Kethu

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
28-05-2021 10:26 am

1,7 , 2,7,26

Related Discussions