మారకం అంటే ఏంటి?

Sir, మారకం అంటే ఏంటి?
marakam antea meaning

io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-05-2021 4:07 pm

“1049” “YouTubeUser” id=”3555″ number=”1″ “YouTubeUser @YouTubeUser#3555 Marakam means death

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-07-2022 11:37 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions