రాహు కేతువులు ఎక్కడ ఎందుకు ఉచ్చ నీచ పొందుతారు చెప్పండి

Sir chala baga chepparu meru 31 Mar 2017 na 1hour video lo e planets e houselo enduku exhalt & debilitate avutayo chepparu Kani rahu ketuvu lu ekkada enduku exhalt and debilitate avutayo cheppaledu. Naku reply chestarani bhavistunna

io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-05-2021 4:06 pm

“1048” “YouTubeUser” id=”3553″ number=”1 @”YouTubeUser”#p3553 This is controversy question. Lot of views on this. In the horoscope Dharma, Artha, Kama, Moksha houses are there. Waters signs like 4, 8, 12 houses are moksha stanas, Rahu is completely materialistic. So he won’t fit in water signs, He is smoke so it’s being in Shani palitha houses will give good results.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-07-2022 11:37 am

1,7 , 2,7,15,26

Related Discussions