లగ్నం, లగ్నాధిపతి, రాశ్యాధిపతి, నక్షత్రం, అధిపతి వీటి ఫలితాలను గుర్తించడం ఎలా?

gXGBRtE7feA https://www.youtube.com/watch?v=gXGBRtE7feA https://www.youtube.com/watch?v=gXGBRtE7feA

లగ్నం, లగ్నాధిపతి, రాశ్యాధిపతి, నక్షత్రం, అధిపతి వీటి ఫలితాలను గుర్తించడం ఎలా..?
కన్య లగ్నం, అధిపతి బుధుడు, పూర్వాభాద్ర-2 అధిపతి గురువు, కుంభరాశి ఇన్ని వేర్వేరు ప్రశ్నలకు సమాధానం కనుగొనడం ఎలా..?

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions