లగ్నం, లగ్నాధిపతి, రాశ్యాధిపతి, నక్షత్రం, అధిపతి వీటి ఫలితాలను గుర్తించడం ఎలా?

లగ్నం, లగ్నాధిపతి, రాశ్యాధిపతి, నక్షత్రం, అధిపతి వీటి ఫలితాలను గుర్తించడం ఎలా..?
కన్య లగ్నం, అధిపతి బుధుడు, పూర్వాభాద్ర-2 అధిపతి గురువు, కుంభరాశి ఇన్ని వేర్వేరు ప్రశ్నలకు సమాధానం కనుగొనడం ఎలా..?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions