లగ్నాధిపతి తీసుకోవాలా లగ్న నక్షత్రాధిపతి తీసుకోవాలా ?

అన్నా లగ్నాధిపతి తీసుకోవాలా లగ్న నక్షత్రాధిపతి తీసుకోవాలా ఉదాహరణకి సింహ లగ్నం అయింది లగ్న నక్షత్రం వచ్చేసి పుబ్బ అయింది లగ్నాధిపతి అయిన sun తీసుకోవాలా నక్షత్ర అధిపతి అయిన వీనస్ తీసుకోవాలా ANNA

Subscribe
Notify of
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
06-05-2020 11:13 am

{“title”:”u0c05u0c28u0c4du0c28u0c3e ninna u0c05u0c2au0c4du0c32u0c4bu0c21u0c4d u0c1au0c47u0c38u0c3fu0c28 u0c35u0c40u0c21u0c3fu0c2fu0c4b 154 video u0c24u0c40u0c38u0c47u0c38u0c3eu0c30u0c41 u0c0fu0c02u0c26u0c28u0c4du0c28″,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/149-ninna-154-video”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
06-05-2020 11:13 am

{“title”:”u0c05u0c28u0c4du0c28u0c3e ninna u0c05u0c2au0c4du0c32u0c4bu0c21u0c4d u0c1au0c47u0c38u0c3fu0c28 u0c35u0c40u0c21u0c3fu0c2fu0c4b 154 video u0c24u0c40u0c38u0c47u0c38u0c3eu0c30u0c41 u0c0fu0c02u0c26u0c28u0c4du0c28″,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/149-ninna-154-video”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
06-05-2020 11:13 am

7,33 , 2,7

Vinod
Vinod
06-05-2020 11:13 am

7,33 , 2,7

ManojV
ManojV
06-05-2020 11:15 am

Sun

ManojV
ManojV
06-05-2020 11:15 am

Sun

Related Discussions