లగ్నాధిపతి తీసుకోవాలా లగ్న నక్షత్రాధిపతి తీసుకోవాలా?

అన్నా లగ్నాధిపతి తీసుకోవాలాలగ్న నక్షత్రాధిపతి తీసుకోవాలాఉదాహరణకి సింహ లగ్నం అయిందిలగ్న నక్షత్రం వచ్చేసి పుబ్బ అయింది లగ్నాధిపతి అయిన sun తీసుకోవాలానక్షత్ర అధిపతి అయిన వీనస్ తీసుకోవాలా ANNA

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
ManojV
ManojV(@ManojV)
06-05-2020 11:15 am

Sun

Related Discussions