మీన లగ్నం వారికి కుజదోషం ఉంటుందా?

1.How to predict kuja Dosha
2.if 7th house has guru, chandrudu,raahuvu grahalu

Mesha lagnam varki kuja Dosha untunda ?
6th house lo sukrudu vunte marriage ki sambandhi epanti problem untundi and how to overcome.

7th house lo guru, chandrudu, rahu untey guru chandaala yogam cheychala?

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 9:26 am

2,7,28,43 , 2,7,28

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 9:26 am

“1.How to predict kuja Dosha .2.if 7th house has guru, chandrudu,raahuvu grahalu”,”u0c2eu0c40u0c28 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c35u0c3eu0c30u0c3fu0c15u0c3f u0c15u0c41u0c1cu0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3e?”

Vinod
Vinod
02-03-2022 9:30 am

“1143” “tharunit” id=”3951″ number=”1 @”tharunit”#p3951 ఈ వీడియోలో కుజదోషం గురించి చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి గమనించండి time stamp ` 01:02.09 ` దగ్గర

I6naCaCwbHc” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe” t=”3729

https://youtu.be/I6naCaCwbHc?list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&t=3729

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-07-2022 11:37 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions