ఉభయ కేంద్రాధిపత్య గ్రహం దుస్థానాల్లో యోగిస్తాయ?

Sir, ఉభయ కెందరాధి పత్యం వున్న గ్రహాలు దుస్తానాల్లో వున్న అవి శుభఫలితాలు ఇస్తాయి అని అన్నారు కదా… మరి మకర లగ్నానికి గురువు ధనస్సు లో 12th house వుంటే శుభఫలితాలు ఇవ్వగలద .12th house results ఏ ఎక్కువ వుంటాయా??

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 10:09 am

“1179” “MadhuD” id=”4127″ number=”1 @”MadhuD”#p4127 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

EKwMT3DjxyI

https://www.youtube.com/watch?v=EKwMT3DjxyI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2022 7:31 am

2,7,37 , 2,7,15,37

Related Discussions