మా గురువు గారు 12 గ్రహాలు ఉన్నాయని చెప్పారు, మీరేమో 9 గ్రహాలు చెపుతున్నారు

మా గురువు గారు 12 గ్రహాలు ఉన్నాయని చెప్పారు, మీరేమో 9 గ్రహాలు చెపుతున్నారు
ma guruvu garu 12 grahalu unnayani chepparu, meremo 9 grahalu cheputunnaru, edi nammali

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-05-2020 5:48 pm

In olden days people taken 7 planets only to predict future, Later considered Rahu & Ketu, Now westerners considered Uranus, Neptune, Pluto also.

Right now i am considering 9 regular planets & Uranus.

Depends on your experience and guidance you follow to predict accurate predictions.

KS Krishnamurthi Garu, Parashara Maharshi followed 9 planets. I am just following the same.

Please verify your self to understand remaining. End of the day you need to give accurate predictions that ’ ‘ s what always matters !

Related Discussions