మకర లగ్నానికి దశమంలో శని చంద్ర శుక్రుడు శని దశ ఎలా ఉంటుంది?

మకర లగ్నానికి శని దశమంలో విశాఖ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు గురువు కుజుడు కలిసి ధనస్సులో కేతు నక్షత్రంలో ఉన్నారు శని దశ ఎలా ఉంటుంది

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
18-05-2022 1:04 pm

{“count”:1,”titles”: “u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c26u0c36u0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c36u0c28u0c3f u0c1au0c02u0c26u0c4du0c30 u0c36u0c41u0c15u0c4du0c30u0c41u0c21u0c41 u0c36u0c28u0c3f u0c26u0c36 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f” }

Related Discussions