ప్రస్తుతం ఏ దశ నడుస్తుంది ? ఎలా తెల్సుకోవడం ?

నమస్తే సార్ … …ప్రస్తుతం ఏ దశ నడుస్తుంది.. ఎలా తెల్సుకోవడం.. దయచేసి వివరించగలరు … …

SD0HRDC75_s https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:28 pm

its Called Vimshottari Dasha you can learn more about it from this video

SD0HRDC75_s” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s&index=7&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

in other way you can use RVA Astrology Software by entering your birth details you get 

RVA Software

https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/

Related Discussions