మిధున లగ్నానికి బుధుడు అష్టమంలో ఉండి వర్గోత్తమం అయితే?

మిధున లగ్న జాతకునికి లగ్నాధిపతి అయిన బుధుడు అష్టమ స్థానము అయిన మకరం లో ఉంది. ఆ బుధుడు వర్గోత్తమం చెంది నవంశ చక్రం లో కూడా మకరం లొనే ఉంది. ఇపుడు అట్టి లగ్నాది పతి బలం గా ఉన్నట్లు గా చూడవచ్చున దయచేసి తెలుపగలరు.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 7:07 am

ఇట్టి పరిస్థితుల్లో నవాంశ లగ్నము మరియు లగ్నాధిపతి యొక్క నక్షత్రాదిపతి ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది

for more info watch subbu astrology method

io_Yl8WvmBA

https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
29-03-2021 4:49 pm

“Vargothamam clarification”,”u0c2eu0c3fu0c27u0c41u0c28 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c2cu0c41u0c27u0c41u0c21u0c41 u0c05u0c37u0c4du0c1fu0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c09u0c02u0c21u0c3f u0c35u0c30u0c4du0c17u0c4bu0c24u0c4du0c24u0c2eu0c02 u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47?”

Related Discussions