ఎలినాటి శని అనగా దాని అర్ధం ఏంటి?

నాకు అర్ధం కాలేదు…. ఎలినాటి శని అనగా దాని అర్ధం ఏంటి…..

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2022 6:36 am

“1701” “ShivaAnusV” id=”44699″ number=”1 @”ShivaAnusV”#p44699 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

cH-7BUhKvtI

https://www.youtube.com/watch?v=cH-7BUhKvtI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2022 7:31 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions