ఊర్ధ్వము అంటే పైకి, అధో అనగా కిందికి అని అర్దం

చాలా బాగా చెప్పారు.. ధన్యవాదాలు వినోద్ గారు. ఊర్ధ్వము అంటే పైకి లేదా upwards ani అర్ధం, అధో అనగా కిందికి లేదా downward అని అర్దం.

-GrYE0_cxNI https://www.youtube.com/watch?v=-GrYE0_cxNI&lc=UgxlJqZBFaaKP_9b8nZ4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=-GrYE0_cxNI&lc=UgxlJqZBFaaKP_9b8nZ4AaABAg

Subscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
16-04-2022 3:59 pm

> “1766” “GuestUser” id=”54032″ number=”1 @”GuestUser”#p54032 ఊర్ధ్వము అంటే పైకి లేదా upwards ani అర్ధం, అధో అనగా కిందికి లేదా downward అని అర్దం.

“1766” “GuestUser” id=”54032″ number=”1 @”GuestUser”#p54032 thanks for reporting, if possible could you share the timestamp?

https: ” alt=”” /> https: ” alt=”” />

Related Discussions