ఊర్ధ్వము అంటే పైకి, అధో అనగా కిందికి అని అర్దం

చాలా బాగా చెప్పారు.. ధన్యవాదాలు వినోద్ గారు. ఊర్ధ్వము అంటే పైకి లేదా upwards ani అర్ధం, అధో అనగా కిందికి లేదా downward అని అర్దం.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
16-04-2022 3:59 pm

ఊర్ధ్వము అంటే పైకి లేదా upwards ani అర్ధం, అధో అనగా కిందికి లేదా downward అని అర్దం.

thanks for reporting, if possible could you share the timestamp?
comment image

Related Discussions