ఉపగ్రహాలు గురించి వివరించ గలరు

సర్ వ్యతిపాత, ధూమ, పరివేశ్, యమకంఠక, ఉపకేతు, ఇంద్రాచాప, గుళిక, మృత్యు, కాల, ఆర్త్రప్రహార ఇటువంటి ఉపగ్రహాలు గురించి వివరించ గలరు

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-03-2022 1:59 pm

“u0c09u0c2au0c17u0c4du0c30u0c39u0c3eu0c32u0c41″,”u0c09u0c2au0c17u0c4du0c30u0c39u0c3eu0c32u0c41 u0c17u0c41u0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3f u0c35u0c3fu0c35u0c30u0c3fu0c02u0c1a u0c17u0c32u0c30u0c41”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-03-2022 1:59 pm

1,2 , 2,7,26

Related Discussions