నకషత్రములలో గ్రహ చలనం గురించి వివరించండి

నకషత్రములలో గ్రహ చలనం గురించి వివరించండి

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 6:30 pm

” u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c2eu0c41u0c32u0c32u0c4b u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c1au0c32u0c28u0c02″,”u0c28u0c15u0c37u0c24u0c4du0c30u0c2eu0c41u0c32u0c32u0c4b u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c1au0c32u0c28u0c02 u0c17u0c41u0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3f u0c35u0c3fu0c35u0c30u0c3fu0c02u0c1au0c02u0c21u0c3f”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2020 6:31 pm

2 , 2,7,26,27

OmkarOmkarlingala
OmkarOmkarlingala(@OmkarOmkarlingala)
29-12-2020 4:42 pm

“704” “CBR” id=”2318″ number=”1″ “CBR @CBR#2318

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:14 pm

“704” “CBR” id=”2318″ number=”1″ “CBR @CBR#2318 ప్రశ్న నాకు అర్థం కాలేదు, మీరు ప్రశ్నను మరినంత విస్తరించండి.

Related Discussions