నా జాతకంలో దోషాలు గురించి చెప్పండి

నా జాతకం లో దోషాల గురించి చెప్పండి, నేను వెళ్లి వాటిని సరిచేయడానికి ఏదైనా చేస్తాను

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-07-2022 2:12 pm

1 , 1,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-07-2022 2:44 pm

“1926” “GuestUser” id=”78756″ number=”1 @”GuestUser”#p78756 మీ జాతకంలో ఉన్న దోషాలు & యోగాలు మీరు ఎత్తుకొని ఏమైనా చేసుకోండి మమ్మల్ని అడగకండి.

సరైన జ్యోతిష్యుడు అసలు జాతకుడికి ఏ అవసరం ఉంది అది లభిస్తుందా లేదా అనే రీతిలో జాతకాన్ని విశ్లేషిస్తే చాలా బాగుంటుంది అంతేకానీ దోషాలు అని భయపెట్టడం, యోగాలు అని పొగడడం లో అసలు అర్థం లేదు.

దోషాలు & యోగాల గురించి ఇద్దరు జ్యోతిష్యులు చర్చించుకుంటే దానిలో తప్పు లేదు.

ఎక్కడ ఎక్కడో విన్న దోషాలు & యోగాల గురించి మీ జాతకంలో అది ఉందా లేదా అని కంగారుపడటం లో అర్థం లేదు.

Related Discussions