గ్రహాల progression ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో తెలుపవలసినదిగా కోరుచున్నాను

నమస్తే Sir

నా పేరు శివరాం ప్రసాద్, మీ RVA youtube videos నుండి astrology గురించి నేర్చుకుంటున్నాను , present నీచభంగం గురించి తెలుసుకుంటున్నాను, so దయచేసి అన్ని గ్రహాల progression ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో తెలుపవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

🙏

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
12-03-2022 7:20 pm

“u0c17u0c4du0c30u0c39u0c3eu0c32 progression “,”u0c17u0c4du0c30u0c39u0c3eu0c32 progression u0c0eu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c0eu0c32u0c3e u0c1cu0c30u0c41u0c17u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c4b u0c24u0c46u0c32u0c41u0c2au0c35u0c32u0c38u0c3fu0c28u0c26u0c3fu0c17u0c3e u0c15u0c4bu0c30u0c41u0c1au0c41u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c41”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-07-2022 11:38 am

3 , 3,7,15

Related Discussions