పాప స్థానంలో శుభ గ్రహం ఉండి నక్షత్రాధిపతి శుభ స్థానంలో లేక పాప స్థానంలో ఉంటే?

పాప స్థానంలో శుభ గ్రహం వుండి నక్షత్రాధిపతి శుభ స్థానంలో ఉంటే ఏ ఫలితం ఇస్తుంది? నక్షత్రాధిపతి పాప స్థానంలో వుంటే ఏ ఫలితాలు ??

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions