పాప స్థానంలో శుభ గ్రహం ఉండి నక్షత్రాధిపతి శుభ స్థానంలో లేక పాప స్థానంలో ఉంటే?

పాప స్థానంలో శుభ గ్రహం వుండి నక్షత్రాధిపతి శుభ స్థానంలో ఉంటే ఏ ఫలితం ఇస్తుంది? నక్షత్రాధిపతి పాప స్థానంలో వుంటే ఏ ఫలితాలు ??

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
26-06-2022 8:37 am

2,25,26,27 , 2,7,26,27

TeamRVA
TeamRVA
26-06-2022 8:45 am

“Results %star??,house lord??,planet??”,”u0c2au0c3eu0c2a u0c38u0c4du0c25u0c3eu0c28u0c02u0c32u0c4b u0c36u0c41u0c2d u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c09u0c02u0c21u0c3f u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c36u0c41u0c2d u0c38u0c4du0c25u0c3eu0c28u0c02u0c32u0c4b u0c32u0c47u0c15 u0c2au0c3eu0c2a u0c38u0c4du0c25u0c3eu0c28u0c02u0c32u0c4b u0c09u0c02u0c1fu0c47?”

Related Discussions