మకర లగ్నానికి శని దశమంలో వక్రి దశ ఎలా ఉంటుంది?

Sir makara laganam guru neecha vakaram and sani vucha vakaram and ketu also there now sani dasa sani start what in my life sir please reply me

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 5:39 am

33 , 2,7,44

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:42 am

“Guru neecha vakaram and sani vucha vakaram laganam makaram “,”u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c36u0c28u0c3f u0c26u0c36u0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3f u0c26u0c36 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
06-03-2022 8:08 am

“974” “Kalpana” id=”3353″ number=”1 @”Kalpana”#p3353 answered

Vr0cN7-egjQ

https://www.youtube.com/watch?v=Vr0cN7-egjQ

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:45 am

2,7,44 , 2,7,15,44

Related Discussions