మకర లగ్నానికి శని దశమంలో వక్రి దశ ఎలా ఉంటుంది? ✅

Sir makara laganam guru neecha vakaram and sani vucha vakaram and ketu also there now sani dasa sani start what in my life sir please reply me

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 5:39 am

33 , 2,7,44

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:42 am

“Guru neecha vakaram and sani vucha vakaram laganam makaram “,”u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c36u0c28u0c3f u0c26u0c36u0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3f u0c26u0c36 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
06-03-2022 8:08 am

“974” “Kalpana” id=”3353″ number=”1 @”Kalpana”#p3353 answered

Vr0cN7-egjQ

https://www.youtube.com/watch?v=Vr0cN7-egjQ

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
26-06-2022 11:45 am

2,7,44 , 2,7,15,44

Related Discussions