మనం వేసుకున్న టైంచార్ట్ ప్రశ్న లగ్నం లేదా చంద్రుడి డిగ్రీలు

_aCDR7aKXBs https://www.youtube.com/watch?v=_aCDR7aKXBs https://www.youtube.com/watch?v=_aCDR7aKXBs

సర్, Video Timeline 12:05 దగ్గర – జాతకుడి బర్త్‌టైం కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసుకునేటప్పుడు, మనం వేసుకున్న టైంచార్ట్ ప్రశ్న లగ్నం లేదా చంద్రుడి డిగ్రీలు – జాతకుడి చంద్రుడి లేదా లగ్నం డిగ్రీల్లో రెండిటిలో దేనితో అయినా టాలీ అవ్వచ్చా? ఒకవేళ ఎక్జాక్ట్‌గా మ్యాచ్ అవకపోతే, ఎంతవరకూ + or – వేరియేషన్ పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు? Thank you in advance.

Subscribe
Notify of
16 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 10:14 am

Let ’ ‘ s try live video ఇందాక మళ్లీ చూస్తుంటే పైన అడిగిన ప్రశ్న కి సమాధానం దొరికింది time line 2.25.00 .. కానీ అక్కడేమో ప్రశ్న లగ్నం డిగ్రీలు -> బర్త్5 చార్ట్ లగ్నం డిగ్రీలు మరియూ ప్రశ్న చంద్ర డిగ్రీలు -> బర్త్ చార్ట్ చంద్ర డిగ్రీలు మ్యాచింగ్ చెప్పారు may be that is only for BTR … … ఇక్కడేమో ఏదీ దేనికి మ్యాచ్ అయినా పర్లేదు అన్నారు may be this is only for verifying the right horoscope or not here ..

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 10:14 am

Let ’ ‘ s try live video ఇందాక మళ్లీ చూస్తుంటే పైన అడిగిన ప్రశ్న కి సమాధానం దొరికింది time line 2.25.00 .. కానీ అక్కడేమో ప్రశ్న లగ్నం డిగ్రీలు -> బర్త్5 చార్ట్ లగ్నం డిగ్రీలు మరియూ ప్రశ్న చంద్ర డిగ్రీలు -> బర్త్ చార్ట్ చంద్ర డిగ్రీలు మ్యాచింగ్ చెప్పారు may be that is only for BTR … … ఇక్కడేమో ఏదీ దేనికి మ్యాచ్ అయినా పర్లేదు అన్నారు may be this is only for verifying the right horoscope or not here ..

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 10:14 am

I got more analytic explanation in KP horary videos. Thanks

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 10:14 am

I got more analytic explanation in KP horary videos. Thanks

RaviKumar1
RaviKumar1
12-05-2020 6:05 pm

Yes … … your KP Horary videos really made things very easy and interesting also – and thanks a zillion for the same!
ఒక్కోసారి బర్త్ చార్ట్ లగ్నం డిగ్రీలతో ప్రశ్న చార్ట్ లగ్నం డిగ్రీలు మేఅచ్ అవుతాయి కాని, చంద్రుడి డిగ్రీలు మేచ్ కావు లేదా వైస్ వెర్సా కూడా అవుతుంది . అప్పుడు కూడా మనకి వచ్చిన బర్త్ చార్ట్ కరక్ట్ కాదు అనుకోవచ్చా? అసలు ఏవీ మేచ్ కానప్పుడు కూర్చుని చేసిన ప్రెడిక్షన్స్ తప్పే అవుతాయా? ఈ రెండు చిన్న సందేహాలకీ హోరరీ వీడియోల్లో సమాధానం దొరక్క ఇక్కడ అడుగుతున్నాను. దయచేసి వివరించగలరు. ఒకసారి మీ అప్ప్రోచ్‌కి అలవాటు పడ్డాక ఇహ వేరే ఎక్కడా చూడాలి / చదవాలి అనిపించటం లేదు 😀

RaviKumar1
RaviKumar1
12-05-2020 6:05 pm

Yes … … your KP Horary videos really made things very easy and interesting also – and thanks a zillion for the same!
ఒక్కోసారి బర్త్ చార్ట్ లగ్నం డిగ్రీలతో ప్రశ్న చార్ట్ లగ్నం డిగ్రీలు మేఅచ్ అవుతాయి కాని, చంద్రుడి డిగ్రీలు మేచ్ కావు లేదా వైస్ వెర్సా కూడా అవుతుంది . అప్పుడు కూడా మనకి వచ్చిన బర్త్ చార్ట్ కరక్ట్ కాదు అనుకోవచ్చా? అసలు ఏవీ మేచ్ కానప్పుడు కూర్చుని చేసిన ప్రెడిక్షన్స్ తప్పే అవుతాయా? ఈ రెండు చిన్న సందేహాలకీ హోరరీ వీడియోల్లో సమాధానం దొరక్క ఇక్కడ అడుగుతున్నాను. దయచేసి వివరించగలరు. ఒకసారి మీ అప్ప్రోచ్‌కి అలవాటు పడ్డాక ఇహ వేరే ఎక్కడా చూడాలి / చదవాలి అనిపించటం లేదు 😀

RaviKumar1
RaviKumar1
15-05-2020 8:51 pm

మీ రెస్పాన్స్ రాలేదు – ప్రశ్న తప్పు అడిగానా? మీ రెస్పాన్స్ రాలేదు – ప్రశ్న తప్పు అడిగానా?
ఇలాంటిదే EP 146 చివర్లో మీరు చెప్పిన ఇంకో టిప్ చాలా బావుంది చంద్రాత్ గోచార చంద్రుడు కోణ రాశిలో ఉండటం .. థాంక్యూ!

RaviKumar1
RaviKumar1
15-05-2020 8:51 pm

మీ రెస్పాన్స్ రాలేదు – ప్రశ్న తప్పు అడిగానా? మీ రెస్పాన్స్ రాలేదు – ప్రశ్న తప్పు అడిగానా?
ఇలాంటిదే EP 146 చివర్లో మీరు చెప్పిన ఇంకో టిప్ చాలా బావుంది చంద్రాత్ గోచార చంద్రుడు కోణ రాశిలో ఉండటం .. థాంక్యూ!

Vinod
Vinod
16-05-2020 4:06 am

> “22” “bbcravikumar” id=”102″ number=”2″ “bbcravikumar @bbcravikumar#102 may be this is only for verifying the right horoscope or not here

Correct

Vinod
Vinod
16-05-2020 4:06 am

> “22” “bbcravikumar” id=”102″ number=”2″ “bbcravikumar @bbcravikumar#102 may be this is only for verifying the right horoscope or not here

Correct

Vinod
Vinod
16-05-2020 4:07 am

> “22” “bbcravikumar” id=”715″ number=”4″ “bbcravikumar @bbcravikumar#715 అసలు ఏవీ మేచ్ కానప్పుడు కూర్చుని చేసిన ప్రెడిక్షన్స్ తప్పే అవుతాయా?

This is based on your predicting skills and correct birth time .

on that particular chart whenever it matches most of the times you can able to give significant prediction.

Vinod
Vinod
16-05-2020 4:07 am

> “22” “bbcravikumar” id=”715″ number=”4″ “bbcravikumar @bbcravikumar#715 అసలు ఏవీ మేచ్ కానప్పుడు కూర్చుని చేసిన ప్రెడిక్షన్స్ తప్పే అవుతాయా?

This is based on your predicting skills and correct birth time .

on that particular chart whenever it matches most of the times you can able to give significant prediction.

RaviKumar1
RaviKumar1
16-05-2020 10:03 am

“22” “Vinod” id=”798″ number=”7″ “Vinod @Vinod#798 Thank you very much

RaviKumar1
RaviKumar1
16-05-2020 10:03 am

“22” “Vinod” id=”798″ number=”7″ “Vinod @Vinod#798 Thank you very much

RaviKumar1
RaviKumar1
16-05-2020 10:04 am

“22” “Vinod” id=”797″ number=”6″ “Vinod @Vinod#797 Thank you very much sir!

RaviKumar1
RaviKumar1
16-05-2020 10:04 am

“22” “Vinod” id=”797″ number=”6″ “Vinod @Vinod#797 Thank you very much sir!

Related Discussions