గురు గ్రహం ఏ కులం ?

గురు గ్రహం ఏ కులం ? guruvu … … . Wat kulam

r9VTM_ZscRQ https://www.youtube.com/watch?v=r9VTM_ZscRQ https://www.youtube.com/watch?v=r9VTM_ZscRQ

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:06 pm

Planet Guru Granha astrologically considered as Brahmin

Vinod
Vinod
16-05-2020 1:07 pm

“u0c17u0c41u0c30u0c41 u0c17u0c4du0c30u0c3eu0c39u0c02 u0c0f u0c15u0c41u0c32u0c02 ?”,”u0c17u0c41u0c30u0c41 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c0f u0c15u0c41u0c32u0c02 ?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
04-03-2022 6:21 am

7,36 , 7,15,36

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
04-03-2022 6:21 am

7,36 , 7,15,36

Related Discussions