చూడగానే ఏ నక్షత్రంలో గ్రహం ఉందని చెప్పాలంటే ఏ వీడియో చూడాలి ?

సార్ మీరు డిగ్రీ ని బట్టి ఆగ్రహం ఏ నక్షత్రంలో ఉందని చెప్తున్నారు కదా సార్. అలా మేము కూడా చూడగానే ఏ నక్షత్రంలో గ్రహం ఉందని చెప్పాలంటే ఏ వీడియో చూడాలి సార్ ??

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-10-2020 10:39 am

“Nakshatra degrees”,” u0c1au0c42u0c21u0c17u0c3eu0c28u0c47 u0c0f u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c02u0c32u0c4b u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c09u0c02u0c26u0c28u0c3f u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c3eu0c32u0c02u0c1fu0c47 u0c0f u0c35u0c40u0c21u0c3fu0c2fu0c4b u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3f ?”

Vinod
Vinod
15-10-2020 10:45 am

One Nakshatra pada = 3.20 degress
One sign contains 9 Nakshatra padas in 30 degrees 9 × x 3 = 27, 9 × x 0.20= 3 degrees total 30

byheart each sign and its nakshatra padas for example Aries = Ashwini 4pads, Bharani 4 padas and krittika 1st pada

if you practice it will be easy

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-10-2020 10:46 am

4 , 4,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-10-2020 5:37 pm

> “750” “ASAIRAJU” id=”2539″ number=”6″ “ASAIRAJU @ASAIRAJU#2539 బర్త్ డే టై. Rectification.ఎలా చేయాలో నేర్పించండి సార్

https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/115-when-can-we-expect-videos-about-birth-time-rectification/ https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/115-when-can-we-expect-videos-about-birth-time-rectification/

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-10-2020 7:32 pm

{“title”:”RVA software u0c15u0c3eu0c15u0c41u0c02u0c21u0c3e u0c21u0c4cu0c28u0c4du0c32u0c4bu0c21u0c4d u0c1au0c47u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c21u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c0fu0c26u0c48u0c28u0c3e u0c38u0c3eu0c2bu0c4du0c1fu0c4du0c35u0c47u0c30u0c4d u0c09u0c02u0c26u0c3e?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/767-rva-software”,”toNew”:true}

Related Discussions