గ్రహ దశ జరిగినప్పుడు ప్రస్తుత గోచార బలం కూడా పరిశీలించాల ?

Sir graha dasa jarigetapudu present gochara balam kuda pariseelinchala

SD0HRDC75_s https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:23 pm

yes 25 % it will give result.

Related Discussions