గ్రహ దశ జరిగినప్పుడు ప్రస్తుత గోచార బలం కూడా పరిశీలించాల ?

Sir graha dasa jarigetapudu present gochara balam kuda pariseelinchala

SD0HRDC75_s https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s https://www.youtube.com/watch?v=SD0HRDC75_s

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod

yes 25 % it will give result.

Vinod

yes 25 % it will give result.

Related Discussions