చార్ట్ read చేసేటపుడు KPకి ఎన్ని marks ఇస్తారు మీరు? ✅

Chart read chesetapudu kp ki enni Mark ’ ‘ s estaru meeru

Subscribe
Notify of
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 6:45 am

2 , 2,7

Vinod
Vinod
23-05-2020 6:45 am

2 , 2,7

TeamRVA
TeamRVA
15-07-2022 3:59 pm

1,7 , 1,7,15

TeamRVA
TeamRVA
15-07-2022 3:59 pm

1,7 , 1,7,15

Related Discussions