చార్ట్ read చేసేటపుడు KPకి ఎన్ని marks ఇస్తారు మీరు? ✅

Chart read chesetapudu kp ki enni Mark ’ ‘ s estaru meeru

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 6:45 am

2 , 2,7

Vinod
Vinod
23-05-2020 6:45 am

2 , 2,7

Vinod
Vinod
23-05-2020 7:01 am

to observe this you should go through case studies…

QtLuRblM6XY” list=”PLvmzzcGHiU3Q5q2LwcBKDrmx_wYdgNo93

https://www.youtube.com/watch?v=QtLuRblM6XY&list=PLvmzzcGHiU3Q5q2LwcBKDrmx_wYdgNo93

Pb_5AQ48qoA” list=”PLvmzzcGHiU3RfWoF6J4S1sYlzeCJyLuBP

https://www.youtube.com/watch?v=Pb_5AQ48qoA&list=PLvmzzcGHiU3RfWoF6J4S1sYlzeCJyLuBP&index=3

Ut5ebgvlBqM” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=Ut5ebgvlBqM&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=140

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
15-07-2022 3:59 pm

1,7 , 1,7,15

Related Discussions