చార్ట్ read చేసేటపుడు KPకి ఎన్ని marks ఇస్తారు మీరు?

Chart read chesetapudu kp ki enni Mark ’ ‘ s estaru meeru

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 7:01 am

To observe this you should go through case studies

Related Discussions