రవి, సింహం, గురు ఫలితములు?

మేష లగ్నానికి రవిమహదశ లో రవి లాభం లో వుండి బుధుడు తో కలసి ఈ రవి కుజ నక్షత్రంలో ఉండి కుజుడు దసమంలో రవి నక్షత్రంలో వుండి , ఈ రవి కి సింహం లో ఉన్న వక్రించిన గురుడితో కలసిన పూర్ణ చంద్రడు దృష్టి ఉండిన ఎలాంటి ఫలితములు ఉంటాయి కొంచం లోతుగా వివరించగలరు , 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

iW0nj2S8IG4 https://www.youtube.com/watch?v=iW0nj2S8IG4 https://www.youtube.com/watch?v=iW0nj2S8IG4

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 9:59 am

It will be positive. But need to consider more details to judge. Once I do case studies You can ask more questions. Be patient

Vinod
Vinod
11-06-2020 9:59 am

//update learn from case studies watch from ep139, ep140 etc … …

Ut5ebgvlBqM” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=Ut5ebgvlBqM&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=140

Related Discussions