తటస్థ రోజుల వివరాలు

వక్ర గతి నుండి రుజు మార్గం లో గ్రహం మారేటప్పుడు తటస్తం గా ఒక రోజు లేక ఎక్కువ రోజులను ఎలా కాలులేట్ చెయ్యాలి.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions