అంతర్దశ ఏమిటీ, ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ?

Sir నమస్కారం … …పంచాంగంలో దశ అంతర్దశ ఎలా గుర్తించడం … …ఏ దశ నడుస్తుంది … …అంతర్దశ ఏమిటీ.. ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ ఉంటే పిక్చర్ సెండ్ చేయగలరా plc..

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:44 pm

It’s Called Vimshottari Dasha, Here you can get good overview about it. In another way you can use RVA Astrology Software by entering your birth details you get the chart

RVA Software

RVA Software demo video

Related Discussions