సింహ లగ్నం కి కుజుడు అస్థంగతుడై ఏడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కుజదోషం ఉంటుందా

సింహ లగ్నం కి కుజుడు అస్థంగతుడై 7 ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు.కుజదోషం ఉంటుందా?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions