శని దశమంలో ఉన్నట్లే పరిగణించారు, కానీ ఆయన నవమభావంలో కదా ఉంది చార్ట్‌లో?

3c3MIXy0S7s https://www.youtube.com/watch?v=3c3MIXy0S7s https://www.youtube.com/watch?v=3c3MIXy0S7s

Time line 18:15 దాకా శని దశమంలో ఉన్నట్లే పరిగణించారు, కానీ ఆయన నవమభావంలో కదా ఉంది చార్ట్‌లో? అంటే ఒక నక్షత్రపాదం వ్యవధికన్నా తక్కువలో ఉన్నాడు కాబట్టి దశమంకింద పరిగణించాలా?,

Around 39:50 Timeline: Progressive Mercury Xth House ki sextile అన్నారు 1989, Age14 , ఇది 2 degrees arb కదా, అప్రోచింగ్ కూడా లెదు. ఎలా తీసుకొవాలి?

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
04-05-2020 11:29 am

“139” “YTuser” id=”451″ number=”1″ “YTuser @YTuser#451 Saturn degrees verify once, it ’ ‘ s already rapid conjunction to Xth house. It will start giving results.

Vinod
Vinod
04-05-2020 11:29 am

“139” “YTuser” id=”451″ number=”1″ “YTuser @YTuser#451 Saturn degrees verify once, it ’ ‘ s already rapid conjunction to Xth house. It will start giving results.

RaviKumar1
RaviKumar1
08-05-2020 9:01 pm

Thanks for replying one of my above questions. Awaiting reply for the second question as well –
“ ” Around 39:50 Timeline: Progressive Mercury Xth House ki sextile అన్నారు 1989, Age14 , ఇది 2 degrees arb కదా, అప్రోచింగ్ కూడా లెదు. ఎలా తీసుకొవాలి? ” “

RaviKumar1
RaviKumar1
08-05-2020 9:01 pm

Thanks for replying one of my above questions. Awaiting reply for the second question as well –
“ ” Around 39:50 Timeline: Progressive Mercury Xth House ki sextile అన్నారు 1989, Age14 , ఇది 2 degrees arb కదా, అప్రోచింగ్ కూడా లెదు. ఎలా తీసుకొవాలి? ” “

Related Discussions