లగ్నము పాపర్గలము అంటే నైసర్గిక పాపుల లేక యోగకారకం కానివ ?

నమస్కారాలు సర్ లగ్నము పాపర్గలము అంటే లగ్నానికి ద్వితీయ వ్యయాల్లో పాపగ్రహాలు అన్నారు అంటే నైసర్గిక పాపుల లేక యోగకారకం కాని గ్రహాల థాంక్యూ

https://www.youtube.com/watch?v=k6dXvTQAoGc&lc=Ugyd_1O5cKL2qTp0tkd4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=k6dXvTQAoGc&lc=Ugyd_1O5cKL2qTp0tkd4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=k6dXvTQAoGc&lc=Ugyd_1O5cKL2qTp0tkd4AaABAg

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
06-05-2020 2:56 am

నైసర్గిక పాపులు

Vinod
Vinod
06-05-2020 2:56 am

నైసర్గిక పాపులు

GangadharA
GangadharA
06-05-2020 3:13 am

“155” “Vinod” id=”523″ number=”2″ “Vinod @Vinod#523 థాంక్యూ సర్

GangadharA
GangadharA
06-05-2020 3:13 am

“155” “Vinod” id=”523″ number=”2″ “Vinod @Vinod#523 థాంక్యూ సర్

Related Discussions