తోబుట్టువులను ఎలా లెక్కించాలి? సోదరుడు లేదా సోదరి

తోబుట్టువులను ఎలా లెక్కించాలి? సోదరుడు లేదా సోదరి

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2022 4:13 pm

2,3,43,45 , 2,7,43

Vinod
Vinod
17-07-2022 3:17 am

“1891” “AparnaKumariP” id=”74958″ number=”1 @”AparnaKumariP”#p74958 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

oYYIoJeambg

https://www.youtube.com/watch?v=oYYIoJeambg

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
17-07-2022 5:52 am

2,7,43 , 2,7,15,43

Related Discussions